اولین سایت آگهی کاملا رایگان ایرانیان جهان : ثبت آگهی در لونو کاملا رایگان می باشد

سیستم جستجوی پیشرفته کلمات در آگهی ها

جهت هر چه بهتر شدن نتایج جستجو، لطفا منطقه و دسته بندی مربوطه را انتخاب نمائید


نتایج جستجو برای : CCM
(نتایج جستجوی شما در آگهی های ویژه : 10 مورد)
(نتایج جستجوی شما در آگهی های ویژه متنی : 1 مورد)
(نتایج جستجوی شما درآگهی های رایگان : 2 مورد)
آگهی ویژه تصویری
آگهی ویژه تصویری
آگهی ویژه تصویری
آگهی ویژه تصویری
آگهی ویژه تصویری
آگهی ویژه تصویری
آگهی ویژه تصویری
آگهی ویژه تصویری
آگهی ویژه تصویری
آگهی ویژه تصویری


stars
موقعیت :
stars


به تعدادی نیروی با تجربه جهت کار ذوب و فولاد در اربیل عراق به شرح ذیل نیاز است: 1.مهندس برق عمومی با5 سال سابقه ذوب 1 نفر 2.مهندس تامین و نگهداری برق با 5 سال سابقه 1 نفر 3.مهندس ذوب با 5 سال سابقه 4.مهندس پروژه کوره پیش گرم با 5 سال سابقه 1 نفر 5.مهنس برق ساب استیشن با 10 سال سابقه 1 نفر 6.سرپرست پروژه نورد با 10 سال سابقه 2 نفز 7.مهندس کنترل کیفیت با 5 سال سابقه 1 نفر 8.سرپرست تامین نگهداری پست برق با 10 سال سابقه 2 نفر 9.سرپرست تامین نگهداری خط نورد با 10 سال سابقه 2 نفر 10.راننده جرثقیل جمع آوری با 5 سال سابقه 2 نفر 11.سرپرست کوره پیش گرم با 10 سال سابقه 2 نفر 12.تکنسین برق عمومی با 5 سال سابقه 4 نفر 13. راننده جرثقیل شارژ با 5 سال سابقه 2 نفر 14.سرپرست شیفت پشتیبانی تولید میلگرد با 5 سال سابقه 1 نفر 15.سرپرست تصفیه خانه با 10 سال سابقه 2 نفر 16.سرپرست انبار محصول با 5 سال سابقه 1 نفر 17.اپراتور سکوی CCM با 5 سال سابقه 4نفر 18.قالب نگهدار با 5 سال سابقه 1 نفر 19.راننده سرویس کار جرثقیل با 5 سال سابقه 2 نفر 20.اپراتور سکوی پیش گرم با 5 سال سابقه 4 نفر 21.اپراتور مرکزی سکوی نورد با 5 سال سابقه 4 نفر 22.کارگر تامیت نگهدار خط نورد با 5 سال سابقه 2 نفر 23. کارگر سکوی نورد با 5 سال سابقه 4 نفر 24.مهندس مکانیک با 5 سال سابقه 2 نفر 25.کارگر تمیزکار پاتیل با 5 سال سابقه 6 نفر 26.نازل نگهداری پاتیل ته ریز با 5 سال سابقه 1 نفر 27.کارگر خط نورد با 5 سال سابقه 5 نفر 28.فنی کار برق ذوب با 5 سال سابقه 4 نفر 29.فنی کار برق نورد با 5 سال سابقه 4 نفر 30.اپراتور بسته بندی نورد با 5 سال سابقه 2 نفر 31.فنی کار پست نورد با 5 سال سابقه 4 نفر 32.جرثقیل انبار محصول با 5 سال سابقه 7 نفر 33.اپراتور تصفیه خانه آب با 5 سال سابقه 4 نفر 34. فنی کار تصفیه خانه آب با 5 سال سابقه 4 نفر 35.ضایعات چی با 5 سال سابقه 6 نفر 36.مهندس کوره با 5 سال سابقه 1 نفر 37. مهندس ذوب با 5 سال سابقه 1 نفر 38.مهندس شارژ ضایعات با 5 سال سابقه 1 نفر 39.سرپرست کوره قوس با 10 سال سابقه 2 نفر 40.سرپرست کوره نگهدارنده با 10 سال سابقه 2 نفر 41.سرپرست نسوز کاری با 10 سال سابقه 2 نفر 42. سرپرست شارژ ضایعات با 10 سال سابقه 2 نفر 43.تکنسین برق با 5 سال سابقه 4 نفر 44.کوره بان قوس با 5 سال سابقه 6 نفر 45.کوره بان کوره نگهدارنده با 5 سال سابقه2 نفر 46. اپراتور قالب CCM با 5 سال سابقه 6 نفر 47. تکنسین آنالیز کار با 5 سال سابقه 2 نفر 48.کارگر نسوزکار با 5 سال سابقه 6 نفر 49.راننده جرثقیل ضایعات حیاط با 5 سال سابقه 4 نفر 50.اپراتور واحد اکسیژن سازی با 5 سال سابقه 4 نفر 51.تکنسین اکسیژن سازی با 5 سال سابقه 1 نفر 52.کارگر انبار کردن بیلت با 2 سال سابقه 4 نفر 53.اپراتور ماشین ضایعات با 5 سال سابقه 2 نفر 54.اپراتور شارژ با 5 سال سابقه 1 نفر 55.اپراتور تاندیش با 5 سال سابقه 2 نفر 56.تکنسین میعان سازی بخار با 5 سال سابقه 4 نفر 57.کنترل کننده محصول نهایی نورد با 5 سال سابقه 4 نفر 58.کارگر محصول نورد با 5 سال سابقه 7 نفر
موقعیت :
stars
موقعیت :
stars